Protecció de dades Ajuntaments

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i es gestionaran per Llop Gestió Esportiva S.L., domiciliada al C/ Constitució 2, 3er 3a 08960 SANT JUST DESVERN i amb NIF B62538228.
Les seves dades personals proporcionades només s’utilitzaran amb la finalitat d’optimitzar els serveis que contracti i agilitzar la seva gestió, així com proporcionar-li informació referent als nostres serveis, llevat manifestació en contra. Aquesta finalitat és la base jurídica del tractament de les dades d’acord amb el que estableix l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament i alhora és la garantia d’un millor servei.

Marcant la casella, no autoritza a que les seves dades puguin ser utilitzades, per via electrònica, whatsapp, sms o postal, per proporcionar-li informació sobre els nostres serveis.

Les seves dades personals seran gestionades per Llop Gestió Esportiva S.L. mentre vostè no retiri expressament el seu consentiment enviant un missatge electrònic a l’adreça RGPD@sintagmia.com. Així mateix vostè podrà exercir els drets respecte les seves dades personals proporcionades recollits en els articles 13 a 22 del Reglament, com són el dret d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat o d’oposició sol·licitant-ho a la mateixa adreça de correu electrònic. També disposa vostè del dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Degut a les característiques pròpies de l’activitat i els serveis que presta Llop Gestió Esportiva S.L i per al perfecte desenvolupament i consecució dels objectius pot ser necessària la cessió de dades personals. Aquestes cessions o transferències de dades personals poden dirigir-se a empreses del Grup Sintagmia del qual Llop Gestió Esportiva S.L. En forma part o a tercers directament relacionats, essent requisit imprescindible per a poder prestar el servei sol·licitat. La cessió de dades de caràcter personal a aquestes entitats té com a finalitat exclusiva la correcta prestació dels serveis que el grup d’empreses SINTAGMIA ofereix. Per tot això, amb la signatura d’aquest document de consentiment autoritza expressament a que les seves dades siguin cedides a empreses del Grup o a tercers directament relacionats si així fos necessari.

caCA
es_ESES euEU en_GBEN caCA
X